تبلیغات اینترنتیclose
پایگاه اطلاع رسانی مجتمع صنعتی پرورش کبک و قرقاول افتاب طلایی ابرکوه
   

 

   
 
 
میزان دان مصرفی قرقاول  

میزان دان مصرفی قرقاول به عوامل گوناگونی نظیر نوع تغذیه، روش تغذیه، ترکیب تغذیه و شرایط آب و هوایی بستگی دارد. یک قرقاول از یک روزگی تا ۱۶ هفتگی تقریبا ۵ کیلو دان مصرف می کند که در این زمان وزن نر ها تقریبا به ۱۲۵۰ گرم و وزن ماده ها به ۱ کیلو می رسد. (نژاد رینگ نک مد نظر است). با این حساب روی هم رفته ضریب تبدیل ۴:۱/۵ را می توان در نظر داشت. قرقاول بالغ تقریبا درهر هفته ۵۰۰ گرم دان خشک را مصرف می کند.

جدول زیر میانگین دان مصرفی ۱۰۰ قرقاول گوشتی را نشان می دهد 

سن (به هفته)

دان مصرفی (در هفته به کیلوگرم)

فراوانی تجمعی (به کیلوگرم)

۱

۲۵/۲

۲۵/۲

۲

۰۰/۶

۲۵/۸

۳

۸۵/۱۱

۱۰/۲۰

۴

۰۰/۱۶

۱۰/۳۶

۵

۰۰/۲۰

۱۰/۵۶

۶

۰۰/۲۶

۱۰/۸۲

۷

۵۵/۲۹

۶۵/۱۱۱

۸

۸۵/۳۱

۵۰/۱۴۳

۹

۵۵/۳۹

۰۵/۱۸۳

۱۰

۶۰/۴۳

۶۵/۲۲۶

۱۱

۰۰/۴۸

۶۵/۲۷۴

۱۲

۰۰/۵۰

۶۵/۳۲۴

۱۳

۰۰/۵۰

۶۵/۳۷۴

۱۴

۷۰/۴۷

۳۵/۴۲۲

۱۵

۵۰/۴۵

۸۵/۴۶۷

۱۶

۵۰/۴۵

۳۵/۵۱۳

۱۷

۶۰/۴۳

۹۵/۵۵۶

۱۸

۶۰/۴۳

۵۵/۶۰۰

 همانطور که نشان داده شده (دان مصرفی در هفته) در سن ۱۲ ماهگی به اوج رسیده و سپس روند کاهشی را در پی دارد.