تبلیغات اینترنتیclose
پایگاه اطلاع رسانی مجتمع صنعتی پرورش کبک و قرقاول افتاب طلایی ابرکوه
   

 

   
 
 
اهمیت چرخاندن تخم در جوجه در آوری  

موفقیت در امر جوجه درآوری به4ویژگی اصلی ازقبیل درجه حرارت-رطوبت-تهویه وچرخاندن صحیح تخم بستگی دارد.

چرخش تخم عاملی مهم برای تکامل جنین در دوران اولیه جوجه کشی است. تخمها در فرآیند انکوباسیون هر ساعت 1بار وبه صورت زاویه 45-35 درجه از خط عمودبر افق احتیاج دارند.

چرخش تخم در14روز اول انکوباسیون اهمیت زیادی دارد ودر3روز آخر جوجه کشی که جنین خود را در موقعیت جوجه درآوری قرار می دهد ضرورتی ندارد.

چرخش از چسبندگی جنین به غشاهای پوسته در اوایل جوجه کشی جلوگیری می کند وعدم چرخش مانع از رشد وتکامل اولیه شده وسبب مرگ جنین می شود.

چرخاندن تخمها به توزیع جریان هوا کمک کرده وباعث خنک شدن تخمها می گردد همچنین به فرآیند بلند شدن زرده در روزهای آخر انکوباسیون و استفاده بهینه از آلبومین و جذب اکسیژن از خون به علاوه تسریع روند تکامل وتحرکات طبیعی وکاهش حالتهای غیر طبیعی کمک فراوانی می کند.

در تخم هایی که چرخانیده نشوند1)نسبت طبیعی فاصله جنین-سفیده وکیسه زرده مختل می شود.2)جنین از سفیده استفاده کامل نمی کند3)جنین در نیمه دوم جوجه کشی کوچکتر می شود.

پایین بودن جوجه درآوری همراه بامرگ ومیر بالای جنین در داخل پوسته ی حامی سفیده معیار خوبی برای نشان دادن مشکل چرخش است