تبلیغات اینترنتیclose
پایگاه اطلاع رسانی مجتمع صنعتی پرورش کبک و قرقاول افتاب طلایی ابرکوه
   

 

   
 
 
جوجه کشی تخم قرقاول  

انتقال تخم به دستگاه جوجه کشی

برای انتقال تخم ها به دستگاه جوجه کشی نباید تخم ها مورد تکان شدید قرار گرفته باشد .تکان شدید باعث آسیب رسیدن به نطفه و در نتیجه نطفه دهی کمتر تخم ها می شود و یکی از فاکتور های مهم در جوجه کشی طیور می باشد.بهرین حالت جمع آوری تخم ها بمدت چند روز و قرار دادن یکدفعه آنها در دستگاه می باشد زیرا باز و بسته کردن مداوم درب دستگاه موجب تغییرات دمایی محیط درون دستگاه و در نتیجه موجب کشته شدن نطفه می شود.

مرحله اول جوجه کشی

اولین مرحله جوجه کشی  قرار دادن تخم ها در ستر می باشد. در این مرحله تخم ها پس از قرار گرفتن در دستگاه باید دارای شرایط مطلوب جوجه کشی قرقاول باشند.این شرایط عبارتند از:

در صد رطوبت

دما (سانتی گراد)

میزان چرخش تخم ها

65

37.7

بین 6 تا10 بار در روز

 

در این مرحله تخم ها باید به مدت 21 روز کامل در ستر بوده و پس از پایان این بیست و یک روز به هچر انتقال داده شود.

مرحله دوم جوجه کشی

مرحله دوم جوجه کشی انتقال تخم ها از ستر به هچر می باشد. در دستگاه های کوچک جوجه کشی که بیشتر به منظور استفاده خانگی می باشند همان دستگاه ستر هچر می باشد ولی در دستگاه های بزرگ دستگاه هچر جداگونه بوده و پس از پایان دوره اول جوجه کشی تخم ها به دستگاه هچر انتقال پیدا می کنند.

شرایط محیطی هچر باید تابع موارد زیر بوده تا بهترین درصد جوجه آوری را شاهد باشیم:

در صد رطوبت

دما (سانتی گراد)

میزان چرخش تخم ها

75

37.2

بدون چرخش

در این مرحله باز و بسته کردن مداوم درب دستگاه باعث کاهش رطوبت محیط داخلی دستگاه شده و پوسته نازک داخلی تخم به جوجه های داخل تخم که آماده خروج از آن می باشند چسبیده می شود و در نتیجه موجب مرگ آنها می شود که به اصطلاع کل گیر شدن جوجه ها می گویند